Hanna Szumińska
Formularz
Kontaktowy
Jak napisać kwalifikację?

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący (art. 2, pkt.8).

W Ustawie o ZSK zdefiniowano pojęcie kwalifikacji korzystając z dwunastu innych definicji również zapisanych językiem ustawy.

Czyli co oznaczają pojęcia takie jak: zestaw, efekty uczenia się, wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna, wymagania dla kwalifikacji, osiągnięcie, walidacja, podmiot certyfikujący , znajdziecie Państwo w Słowniku.

A teraz jak napisać kwalifikację?