Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szuminska.com.pl

DEFINICJE

 1. Administrator – Hanna Szumińska działająca pod firmą LEONARDO Hanna Szumińska, z siedzibą w Swarzędzu 62-020, os. Zygmunta III Wazy 1/43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): REGON: 639770163, NIP: 7771164683; reprezentowaną przez Hannę Szumińską.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.szuminska.com.pl.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 6. Sklep– Sklep internetowy dostępny pod adresem www.szuminska.com.pl, za p ośrednictwem, którego można dokonywać zakupów.NewsletterUsługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 7. Konto Użytkownika lub Konto– konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupienia produktu.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ 

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu internetowego.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest –Leonardo Hanna Szumińska z siedzibą w Swarzędzu 62-020, os. Zygmunta III Wazy 1/43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): REGON: 639770163, NIP: 7771164683; reprezentowaną przez Hannę Szumińską.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem email: biuro@szuminska.com.pl.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE 

 1. Dane osobowe przekazywane w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach, podstawach prawnych i okresie przechowywania danych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/ w umów.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania i zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania umowy.

Spełnienie obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez

okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność

spełnienia przez Administratora w/w obowiązków.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu z Tobą w sprawach związanych z realizacją usługi. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność kontaktu w w/w celu.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO obowiązek wynikający z przepisów prawa).

a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji reklamacji/ odstąpienia od umowy wykonania, ich podanie jest dobrowolne natomiast konsekwencja ich niepodania będzie niemożność wykonania reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

Informacja o promocjach i ciekawych ofertach Administratora oraz udzielanie rabatów.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu informacji o promocjach i ciekawych ofertach Administratora oraz udzielenia rabatu. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przedstawienia tych informacji.

Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook(w tym grup), Instagram oraz YouTube.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a oraz grup na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na YouTube ). 

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z fanpage’a oraz grupy na Facebooku,

Instagrama oraz YouTube. Konsekwencja ich niepodania będzie niemożność korzystania z w/w serwisów.

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w opisanym celu przetwarzamy wyłącznie w zakresie korzystania przez

Ciebie z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z: 

Serwisów Facebook i Instagram, dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Serwisu YouTube,  dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

Wszelkie pytania w związku z korzystaniem z wyżej wymienionych Serwisów powinieneś kierować do tych podmiotów.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu prawidłowego wykonania przez

Administratora obowiązków wynikających z przepisów RODO. Konsekwencją ich niepodania  będzie niemożność prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.

Podanie danych jest dobrowolne  ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez. Konsekwencją ich niepodania będzie

niemożność podjęcia przez Administratora wyżej wymienionych  działań.

Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na stronie internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania informacji o aktywności na stronie internetowej. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność  uzyskania wyżej wymienionych informacji.  

Wysyłania newsletteru.

Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: usługach, promocjach lub nowościach).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  otrzymywania newsletteru. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysłania newsletteru.  

Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia opinii o słuchach Administratora. Konsekwencją  ich niepodania będzie niemożność zamieszczenia opinii o usługach.

Stworzenia profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do preferencji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww.

celu. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.

Administrowanie Stroną internetową

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne w

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

Podanie danych osobowych

jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy.  Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej, administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Informuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówię uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musicie jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Swoje uprawnienia możesz zrealizować w następujący sposób : wysyłając e-mail na adres: biuro@szuminska.com.pl,lub na adres korespondencyjny: os. Zygmunta III Wazy 1/43 62-020 Swarzędz..
 2. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informuę, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 3. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju wykonania zawartej umowy i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi , do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PROFILOWANIE

 1. W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego, np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook, dostosowanego do Twoich preferencji, będę przetwarzała Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilowali, nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 2. Informuję, iż jest możliwość wyłączenia Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

 

KATEGORIA ODBIORCÓW

 1. W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym: dostawcy domeny internetowej, dostawcy newsletteru, systemowi płatności online, firmie dostarczającej narzędzie służące do analizy aktywności w Serwisie Internetowym oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (Google Analytics), podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom.
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Korzystam między innymi z zewnętrznych dostawców takich jak Google czy Facebook. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Podstawą przekazania danych do państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Zalecam zapoznać się z polityką prywatności wyżej wymienionych dostawców:

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE:

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym musisz mi podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia.  
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie) ,kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.
 3. Dane przekazane w związku z Twoim zamówieniem przetwarzam w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych. 
 4. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 5. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.

 

FORMULARZ REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. W przypadku korzystania z moich usług możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.
 2. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko/firma, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

 

FORMULARZ NEWSLETTER

 1. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite link do ich polityki prywatności https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy
 2. Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newsletteru.
 3. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newsletteru na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newsletteru lub do momentu wyrażenia sprzeciwu. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newsletteru” lub podobną o tym samym znaczeniu.
 6. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newsletteru mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 7. Zgodnie z RODO będziesz mieć prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO
 8. Mogę również prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady haszowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https:// www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/ dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE NA FACEBOOKU ORAZ GRUP

 1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage’ach: jest Hanna Szumińska działająca pod firmą LEONARDO Hanna Szumińska, z siedzibą w Swarzędzu 62-020, os. Zygmunta III Wazy 1/43.

  Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupach będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupami, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grup.

 1. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/ obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupach są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
 2. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupach. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.
 3. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grup na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
 5. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, oraz innym podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 6. Twoje uprawnienia opisujemy w niniejszej polityce prywatności.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG.
 8. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowa korzysta z tzw. technologii śledzących plików „cookies” (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony internetowej.
 2. Pliko cookie pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich preferencji oraz potrzeb. Umożliwiają tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób korzystasz ze strony oraz w jaki sposób się po niej poruszasz. Dzięki temu mogę ulepszać swoją Stronę internetową jej zawartość oraz wygląd.
 3. Mogę umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzystają z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies Strony internetowej, pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
 • Google Analytics, narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/ privacy/partners;
 • Google Ads, narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Państwa reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Państwa urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads? hl=pl;
 • Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/ privacy/explanation.
 • Wtyczki społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, Vimeo obraz YouTube.
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI: 

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 22 września 2022 r.