Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szuminska.com.pl

1 § POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od 23.09.2022r.
 2. Sklep internetowy dostępny pod domeną szuminska.com.pl, prowadzony jest przez: Hanna Szumińska działająca pod firmą LEONARDO Hanna Szumińska, z siedzibą w Swarzędzu 62-020, os. Zygmunta III Wazy 1/43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG): REGON: 639770163, NIP: 7771164683; reprezentowaną przez Hannę Szumińską.
 3. Ze sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób: poprzez adres e-mail: biuro@szuminska.com.pl.
 4. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady zawarcia umowy o dostarczenie Produktów.
  Sprzedawca świadczy także na cześć Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Klient przez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2 §  WYJAŚNIENIE DEFINICJI

 1. Sprzedawca: Hanna Szumińska działająca pod firmą: Leonardo Hanna Szumińska, z siedzibą w Swarzędzu 62-020, os. Zygmunta III Wazy 1/43; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): REGON: 639770163, NIP: 7771164683.
 2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta: Przedsiębiorca dokonujący zamówienia produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mająca dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Przedsiębiorca: Klient sklepu, który nie jest konsumentem ani też osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy lub Sklep: Sklep Internetowy dostępny pod adresem szuminska.com.pl lub na odpowiednich podstronach za pośrednictwem których Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.
 8. Produkt: dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa lub produkt fizyczny, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 9. Platforma: platforma szkoleniowa, na której znajdują się zakupione Produkty.
 10. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Zamówienie: czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz Zamówienia: formularz sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 13. Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie dostarczone są usługi elektroniczne w postaci formularza zamówień/zamówienia.
 15. Treści cyfrowe: treść w rozumieniu art.2pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.maja 2004 (Dz. U. poz.827).
 16. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Newsletter: Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością sprzedawcy.

 

3 §  PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Treści cyfrowe dostępne w Sklepie obejmują następujące Produkty:
  1. kursy on-line (zakup kursów po dokonaniu opłaty kupujący otrzyma dostęp login i hasła do platformy na stronie internetowej, gdzie znajdują się materiały kursu)
  2. klub przedsiębiorców
  3. indywidualne konsultacje on-line po dokonaniu opłaty oraz po uzgodnieniu terminu z klientem realizowane są droga elektroniczna
  4. mastermind (po dokonaniu opłaty realizowane są na platformie ZOOM i/lub stacjonarnie)
 1. Produkty fizyczne:
 2. Książka w formie tradycyjnej drukowanej
 3. Notes biznesowy.

 

4 § WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dla zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu to:
 • Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci internet
 • Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail
 • Posiadanie pakietu oprogramowania- np. pakietu biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 1. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazany na stronie adresem e-mail: biuro@szuminska.com.pl

 

5 § ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 1. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą nieuzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takich okolicznościach Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości posiadanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczenia treści o charakterze bezprawnym.

 

6 § SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca oferuje możliwość nabycia treści cyfrowych oraz Produktów Fizycznych dostępnych w zakładce Sklep.
 2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk dodaj do koszyka pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Po dodaniu do koszyka można kontynuować zakupy.
 5. Kontynuując realizację Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie Kod Kuponu. W tym kroku jest możliwość zaktualizowania koszyka. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk przejdź do płatności, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 6. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 7. Imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury: NIP, kraj region, miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu mieszkania, telefon, adres e-mail, uwagi do zamówienia- jeśli są wymagane)
 8. Akceptacja Regulaminu Sklepu wraz z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie okienek. Akceptacja Regulaminu Sklepu wraz z Polityką Prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia,
 9. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę, który skazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 10. Klient może złożyć uwagi do Zamawiającego (opcjonalne).
 11. W procesie składania Zamówienia Klient jest obowiązany dokonać płatności za zamówiony Produkt.
  Obecnie Sprzedawca udostępnił formę płatności: płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności online Tpay oraz przelew tradycyjny na konto bankowe Sklepu- numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności jest: 50 1240 6524 1111 0000 5680 1901.
 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk: kupuję i płacę, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany Produktu.
 2. Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 3. Wysyłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
 • Nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia
 • Nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatność przelewem)

 

7 § CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzenia nowych Produktów, wycofania Produktów, przeprowadzania promocji i udzielania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Sprzedawca udostępnia następującą formę płatności:
  1. Tpay, Krajowy integrator płatności SA z siedzibą w Poznaniu
  2. Przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy- numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności: 50 1240 6524 1111 0000 5680 1901.50 1240
   W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt w systemie bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności Tpay, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania płatności pełnej przez Klienta.
 6. Sprzedawca na wyraźne żądanie wystawia fakturę i wysyła na adres drogą elektroniczną.
 7. Sprzedawca wystawia fakturę po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

 

8 § ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZEDSPRZEDAŻY

 1. W stosunku do wybranych Produktów Sprzedawca może umożliwić złożenie Zamówienia w trybie przedsprzedaży.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w specjalnej cenie.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i/lub cechujące się małą dostępnością. Produkty, które dopiero ukażą się w sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych w Przedsprzedaży znajduje się w opisie Produktu.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

 

9 § DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Produkty dostępne w Sklepie w szczególności pliki elektroniczne, kursy online oraz materiały edukacyjne w formie video lub pdf są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.
 2. Wysyłka Produktu fizycznego nastąpi w terminie od 2 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 5. Dostawy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 6. Koszty dostawy podawane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka.
 7. W dniu wysyłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenie ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży lub przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas dokonywania jednorazowego zamówienia, dokument sprzedaży obejmujący dostarczenie Produktu. Dokument sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.
 10. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa prawa jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem., podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego przy ustalaniu terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z

Klientem  droga elektroniczną  lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

10 $ USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez formularz Zamówienia
 3. Umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter
 4. Umożliwienie Klientowi założenie Konta.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 6. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierane z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Usługa elektroniczna newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje z chwilą pobrania bezpłatnego e-booka, po uprzednim wpisaniu imienia i adresu e-mail. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy informację za pośrednictwem e-maila Sprzedawcy o rezygnacji.
 8. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku Załóż konto oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 9. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

 

11 § REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego produktu powinna zawierać informacje:
 5. identyfikacja klienta: imię i nazwisko/ nazwa, adres do korespondencji, adres e-mail
 6. przedmiot reklamacji: rodzaj, data wystąpienia wady
 7. żądania związane z reklamacją
 8. dokument zakupu.

  W przypadku otrzymania niekompletnej Reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia.

 9. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do niniejszej Reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu drogą elektroniczną na adres e-mail składającego reklamację.
 11. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 12. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić  ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikacje problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

12  §  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Takie oświadczenie można wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien sprawdzić czy opakowanie Produktu nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie transportu. W wypadku uszkodzonej paczki nie należy przyjmować przesyłki, sporządzić protokół z kurierem, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą . Jest to bezwzględny warunek uwzględnienia roszczeń z tytułu uszkodzenia danej przesyłki lub jej utraty.
 5. Produkt, który jest zwracany nie może nosić śladów użytkowania, a co za tym idzie musi być niezmieniony. Opakowanie wykorzystane do zwrotu Produktu musi chronić produkt przed jakimkolwiek zniszczeniem.
 6. Sprzedawca po zatwierdzeniu, że Produkt jest w stanie nienaruszonym i poinformowaniu o swojej decyzji konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta na adres e-mail, zwróci klientowi kwotę zakupu Produktu wraz z kosztami najtańszej opcji dostawy- w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego przesyłki.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy – Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowanie rzeczy.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie na adres 62-020 Swarzędz os. Zygmunta III Wazy 1/43, drogą korespondencji mailowej: biuro@szuminska.com.pl.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 10. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

13 § ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYJĄTKI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
 2. O świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 3. W umowach, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 4. W umowach, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 5. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
 6. W umowach, w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte o dostarczeniu
 7. W umowach, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 8. W umowach, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena zostaje uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
 9. W umowach, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów.
 10. W umowach, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. W umowach o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 12. Umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 13. Umów o świadczenie usług o zakwaterowanie, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 14. Umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcą o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

14 § KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. W przypadku sprzedaży produktów w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 2. W wypadku klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn i przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie  Klientowi  stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności lub zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz koszu dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

15 §  KLIENCI SKLEPU BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie a art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcie pierwszym, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 3. Usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
 5. Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art., 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 Ustawy Kodeks cywilny. W pozostałych zakresach stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując
 7. niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38 a Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

16 § WARUNKI LICENCYJNE DLA PRODUKTÓW

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Produkt lub dane do swojego konta innym osobom.
 4. Produkt, który został zakupiony nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 6. Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na użytek własny
 7. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian w części lub całości Produktu
 8. Odpłatnego rozpowszechniania Produktu, jakimkolwiek środkami w jakiejkolwiek formie
 9. Nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie

 

17 § DANE OSOBOWE

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://szuminska.com.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za Pośrednictwem sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych, Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych osób trzecich.
 5. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 6. Korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci internet.

 

18 § POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ DOCHODZENIE   I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość z poza sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi  adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów:
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz. UE.L2013 Nr165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:
 1. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi internetową i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie usług.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

19 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 2 Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Załącznik nr 3 Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 4 Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta